Pgsql 里面 COALESCE的用法

有这种要求,更新自己本身的字段的某个值进行加或者减,

常规方法:

UPDATE
  tbl_kintai_print_his
SET
  print_time = now(),
  print_emp_cd = '000000',
  times = (select times from tbl_kintai_print_his where  kokyaku_cd  = '000002' AND
  sagyo_ymd  = '2015-01-30' )
+ 1,
  pattern = '055' ,
  ko_item_1 = 'no.0' ,
  ko_item_2 = 'no.2' ,
  ko_item_3 = 'no.3' ,
  ko_item_4 = 'no.4' ,
  ko_item_5 = 'no.5'
WHERE
  kokyaku_cd  = '000002' AND
  sagyo_ymd  = '2015-01-30'

 能实现,不过效率肯定不高,要进行查询两次

pgsql里面提供一个函数能完成这个操作:

UPDATE
  tbl_kintai_print_his
SET
  print_time = now(),
  print_emp_cd = '000000',
  times = COALESCE (SUM(times),0)+ 1,
  pattern = '055' ,
  ko_item_1 = 'no.0' ,
  ko_item_2 = 'no.2' ,
  ko_item_3 = 'no.3' ,
  ko_item_4 = 'no.4' ,
  ko_item_5 = 'no.5'
WHERE
  kokyaku_cd  = '000002' AND
  sagyo_ymd  = '2015-01-30'

 能直接取到上一次的结果进行添加

二:还有一种用法就是在几个字段中取值,从前往后,一直取到不为NULL的值为止。

 

 select id , name ,coalesce(Ph_no,Alt_no,Office_no) as contact number from employee 

我们可以通过这样的语句,来得到Ph_no,Alt_no,Office_no这几个字段中,第一个不存在null的数值,上面的语句得到

 

【推广】 免费学中医,健康全家人
原文地址:https://www.cnblogs.com/sunxun/p/4260023.html