UVA1493

UVA1493 - Draw a Mess(并查集)

题目链接

题目大意:一个N * M 的矩阵,每次你在上面将某个范围上色,不论上面有什么颜色都会被最新的颜色覆盖,颜色是1-9,初始的颜色是0.最后输出这个矩形中。每一个颜色有多少个。某个范围这个分为了四种,圆,矩形,菱形,还有正三角形(倒着的)。注意这题的边界,不能超出这个矩形,非常easy越界。

解题思路:由于题的矩阵范围是200 * 50000,然后操作又是50000,这样三个相乘,即使给60s也是不够的。由于行的数目比較少。假设每次都能将这一行哪个没处理过直接拿出来。而不用一个一个推断就快非常多了,这样一来就相当于每一个格子仅仅要遍历一次。所以这里就每行用一个并查集。标记这这个位置以及后面的位置能够上色的起始位置。

然后颜色更新问题仅仅要将操作反着过来上色就能够处理了。

代码:

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>

using namespace std;
const int M = 50005;
const int N = 205;

int f[N][M];
int G[N][M];
int color[10];
int n, m, q;
char str[N];

struct OP {

    char type;
    int x, y, l, r, c;
}op[M];

int getParent (int x, int y) { 
    return y == f[x][y] ?

y : f[x][y] = getParent (x, f[x][y]); } void init() { for (int i = q - 1; i >= 0; i--) { scanf ("%s", str); if (str[0] == 'D') scanf ("%d%d%d%d", &op[i].x, &op[i].y, &op[i].l, &op[i].c); else if (str[0] == 'T') scanf ("%d%d%d%d", &op[i].x, &op[i].y, &op[i].l, &op[i].c); else if (str[0] == 'R') scanf ("%d%d%d%d%d", &op[i].x, &op[i].y, &op[i].l, &op[i].r, &op[i].c); else scanf ("%d%d%d%d", &op[i].x, &op[i].y, &op[i].l, &op[i].c); op[i].type = str[0]; } for (int i = 0; i <= n; i++) for (int j = 0; j <= m; j++) f[i][j] = j; memset (color, 0, sizeof (color)); } void circle (int x, int y, int r, int c) { int L, R, s; for (int i = -r; i <= r; i++) { s = sqrt(r * r - i * i); if (i + x >= n || i + x < 0) continue; L = max(y - s, 0); L = max (getParent (i + x, L), L); R = min (s + y, m - 1); for (int j = L; j <= R; j++) { if (j == getParent (i + x, j)) { color[c]++; f[i + x][j] = R + 1; } else j = getParent(i + x, j) - 1; } } } void diamond (int x, int y, int r, int c) { int L, R; for (int i = -r; i <= r; i++) { if (i + x >= n || i + x < 0) continue; R = min (r - abs(i) + y, m - 1); L = max (abs(i) - r + y, 0); L = max (L, getParent (i + x, L)); for (int j = L; j <= R; j++) { if (j == getParent (i + x, j)) { color[c]++; f[i + x][j] = R + 1; } else j = getParent (i + x, j) - 1; } } } void rectangle (int x, int y, int l, int w, int c) { int L, R; for (int i = x; i < min(x + l, n); i++) { L = max (y, getParent (i, y)); R = min (y + w - 1, m - 1); for (int j = L; j <= R; j++) { if (j == getParent (i, j)) { color[c]++; f[i][j] = R + 1; } else j = getParent (i, j) - 1; } } } void triangle (int x, int y, int w, int c) { int L, R, h; h = (w + 1) / 2; for (int i = 0; i < h; i++) { if (i + x >= n) break; L = max (y - h + i + 1, 0); L = max (getParent(i + x, L), L); R = min (y + h - i - 1, m - 1); for (int j = L; j <= R; j++) { if (j == getParent (i + x, j)) { color[c]++; f[i + x][j] = R + 1; } else j = getParent (i + x, j) - 1; } } } void solve () { for (int i = 0; i < q; i++) { if (op[i].type == 'D') diamond (op[i].x, op[i].y, op[i].l, op[i].c); else if (op[i].type == 'C') circle (op[i].x , op[i].y, op[i].l, op[i].c); else if (op[i].type == 'T') triangle (op[i].x, op[i].y, op[i].l, op[i].c); else rectangle (op[i].x, op[i].y, op[i].l, op[i].r, op[i].c); } } int main () { char str[N]; while (scanf ("%d%d%d", &n, &m, &q) != EOF) { init (); solve(); for (int i = 1; i < 9; i++) printf ("%d ", color[i]); printf ("%d ", color[9]); } return 0; }

原文地址:https://www.cnblogs.com/mfrbuaa/p/5381511.html