linux为 rsync 添加开机启动

[root@rsync-server-1 /]# echo "/usr/bin/rsync --daemon" >> /etc/rc.local

[root@rsync-server-1 /]# grep daemon /etc/rc.local

# rsyncd service daemon by sun 20140628

/usr/bin/rsync --daemon

这里顺带附上重启的命令,rsync 重启有点麻烦,需要以先杀掉后台守护进程,然后再启动的方式

来重启服务。

[root@rsync-server-1 /]# pkill rsync

[root@rsync-server-1 /]# rsync --daemon

【推广】 免费学中医,健康全家人
原文地址:https://www.cnblogs.com/fanweisheng/p/11327101.html