shell脚本 ------ 输出带颜色的字体

shell脚本中echo显示内容带颜色显示,echo显示带颜色,需要使用参数-e 
格式如下:

echo -e “33[字背景颜色;文字颜色m字符串33[0m” 
例如:

echo -e “33[41;36m something here 33[0m” 
其中41的位置代表底色, 36的位置是代表字的颜色 
注: 
 1、字背景颜色和文字颜色之间是英文的”;” 
 2、文字颜色后面有个m 
 3、字符串前后可以没有空格,如果有的话,输出也是同样有空格 


 下面是相应的字和背景颜色,可以自己来尝试找出不同颜色搭配 

echo -e “33[31m 红色字 33[0m” 
echo -e “33[34m 黄色字 33[0m” 
echo -e “33[41;33m 红底黄字 33[0m” 
echo -e “33[41;37m 红底白字 33[0m” 
字颜色:30—–37 
 echo -e “33[30m 黑色字 33[0m” 
 echo -e “33[31m 红色字 33[0m” 
 echo -e “33[32m 绿色字 33[0m” 
 echo -e “33[33m 黄色字 33[0m” 
 echo -e “33[34m 蓝色字 33[0m” 
 echo -e “33[35m 紫色字 33[0m” 
 echo -e “33[36m 天蓝字 33[0m” 
 echo -e “33[37m 白色字 33[0m” 
字背景颜色范围:40—–47 
 echo -e “33[40;37m 黑底白字 33[0m” 
 echo -e “33[41;37m 红底白字 33[0m” 
 echo -e “33[42;37m 绿底白字 33[0m” 
 echo -e “33[43;37m 黄底白字 33[0m” 
 echo -e “33[44;37m 蓝底白字 33[0m” 
 echo -e “33[45;37m 紫底白字 33[0m” 
 echo -e “33[46;37m 天蓝底白字 33[0m” 
 echo -e “33[47;30m 白底黑字 33[0m” 
最后面控制选项说明 
 33[0m 关闭所有属性 
 33[1m 设置高亮度 
 33[4m 下划线 
 33[5m 闪烁 
 33[7m 反显 
 33[8m 消隐 
 33[30m — 33[37m 设置前景色 
 33[40m — 33[47m 设置背景色 
 33[nA 光标上移n行 
 33[nB 光标下移n行 
 33[nC 光标右移n列 
 33[nD 光标左移n列 
 33[y;xH设置光标位置 
 33[2J 清屏 
 33[K 清除从光标到行尾的内容 
 33[s 保存光标位置 
 33[u 恢复光标位置 
 33[?25l 隐藏光标 
 33[?25h 显示光标

原文地址:https://www.cnblogs.com/rohens-hbg/p/6369599.html