L1-022 奇偶分家 (10分)

L1-022 奇偶分家 (10分)

给定 (N) 个正整数,请统计奇数和偶数各有多少个?

输入格式:

输入第一行给出一个正整 (N ; (leq 1000));第 (2) 行给出 (N) 个非负整数,以空格分隔。

输出格式:

在一行中先后输出奇数的个数、偶数的个数。中间以 (1) 个空格分隔。

输入样例:

9
88 74 101 26 15 0 34 22 77

输出样例:

3 6

代码:

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,x,ans[5];
int main()
{
  cin>>n;
  while(n--)
  {
    cin>>x;
    ans[x&1]++;
  }
  cout<<ans[1]<<' '<<ans[0]<<endl;
  return 0;
}
原文地址:https://www.cnblogs.com/LengYun/p/13137681.html